Kontakter

Kontakt os

Bøgeskov Havn

Bøgeskovvej 6a

4660 Store Heddinge


Du kan kontakte Havnen enten via e-mail eller telefon.

E-mail: bogeskovhavn@gmail.com

Telefon: 22 53 86 42



Havnens Facebook side 


Ordensregler for Bøgeskov Havn

Reglement for overholdelse af orden i Foreningen Bøgeskov Havn.

 

Indhold

Myndighed

Havneområde

Sejladsregler

Gæstebåde og autocampere

Generelle ordensregler

Yderligere ordensregler for pladslejere.

Pladslejere og betaling herfor

Bilag 1 – Land og søområde

 

1. Myndighed

1.1. Havnen er en privat havn, der ejes af Foreningen Bøgeskov Havn.

1.2. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

1.3. Havnens daglige drift mv. varetages af foreningens bestyrelse.

1.4. Til at bistå sig har bestyrelsen ansat en havnefoged.

1.5.Der henvises i øvrigt til: Bekendtgørelse om standard reglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. BEK nr. 9139 af 15/04/2002 (Gældende)

 

2. Havneområde

2.1. Havnens søområde omfatter havnebassinet

3.2. Havnens landområde omfatter moler, broer, veje, parkeringspladser, toiletbygning, huse, skure, opholdsarealer, mv. beligger på position: 55° 22′ 10,15″ N, 12° 24′ 56,11″ Ø, eller decimal 55.369486°, 12.415586°. (se kort på bagerst, bilag 1)

 

3. Sejladsregler

3.1. Den maximale tilladte fart i havnen er laveste styrefart, dog højst 3 knob.

3.2. Indgående både viger for udadgående både.

 

4. Gæstebåde og autocampere

4.1. Sejlende gæstebåde kan benytte ledige bådepladser, forsynet med grønt skilt.

4.2 Autocampere henvises til særligt indrettede og afmærket parkeringspladser eller anvist plads af havnefogden.

4.3. Gæstebåde og autocampere skal betale afgift efter de til enhver tid gældende takster.

4.4. Der henvises til havnekontorets opslagstavle, hvor aktuelle priser for såvel gæstebåde som autocampere fremgår.

4.5. Gæstende fartøjer og autocampere skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden – se anvisning ved havnekontorets opslagstavle.

4.6. Gæstebåde må kun søsættes, optages eller hensættes på havnens område efter forudgående aftale med havnefogeden.

 

5. Gennerelle ordensregler

5.1. Den maximale tilladte hastighed ved kørsel på havneområdet er 5 km/t. Parkering skal finde sted på parkeringspladserne.

5.2. Havneområdet, startende ved dæmning-vejen, må kun tilkøres med motoriserede køretøjer af pladslejere, BKB medlemmer og personer der har et relevant gøremål i havnen.

5.3. Fiskeri af enhver art samt badning i havneindløbet og havnen er ikke tilladt.

5.4. Campering på havneområdet er ikke tilladt.

5.5. Hunde på havneområdet skal føres i snor, og efterladenskaber skal opsamles i pose og bortkastes i havnens affaldscontainer.

5.6. Affald skal opsamles i de opstillede affaldsbeholdere.

5.7. Søtoiletter må ikke benyttes i havnen. Tørklosetter kan tømmes i indrettet plads ved toiletbygningen.

5.8. Udstyr og grej må ikke henligge på broer eller havneareal, desuden skal Garngården holdes i ryddelig stand.

5.9. Vand må benyttes til at forsyne bådene med ferskvand samt til rengøring og andet, i et begrænset omfang.

5.10. På grund af brandfare er brug af åben ild, samt grill i bådene forbudt. Der henvises til baglandet eller betonmolerne samt afmærkede grill pladser. Grillen slukkes med vand og resterne afleveres i stålkasse, som forefindes ved toiletbygningen.

5.11. Efter brug af havnens fælles faciliteter skal brugerne selv sørge for oprydning m.v. da det er i alles interesse, at de er tilgængelige og brugbare.

5.12. Generende støjende adfærd på havneområdet er forbudt. Der skal være ”sove-ro” kl. 22. Vindmøller må ikke være aktive i havnen, og anden unødvendig larm fra master er ikke tilladt.

5.13. Foreningen Bøgeskov Havn påtager sig intet erstatningsansvar for personer, fartøjer eller andet, der måtte beskadiges p.g.a. vejrliget. Det er til enhver tid bådejerens eget ansvar at tilse, forhale eller flytte fartøjet til et andet havneafsnit, såfremt vejrsituationen byder det.

5.16. Det påhviler bådejerne at holde udhalere, fortøjninger m.m. ved bådpladserne i ordentlig stand, så de ikke er til gene for andre sejlende.

5.17. Alle påbud fra havnefoged skal følges.

 

6. Yderligere ordensregler for pladslejere

6.1. Når en pladsejer ikke benytter sin plads i over 5 dage, skal dette meddeles havnefogeden, så pladsen kan benyttes til gæster.

6.2. Ophaling og søsætning må kun finde sted ved kajen ud for BKB klubhus. Kranstøtteben skal placeres på pladen.

6.3. Bådenes eventuelle placering på land skal aftales med havnefoden.

6.4. Båd vogne, stativer, støttebukke og lignende, der ikke er i brug, kan placeres på det af havnefoden anviste område, hvis havnefogeden skønner, at der er plads.

6.5. Alle stativer og bukke skal være mærket med vedkommende ejers navn eller pladsnummer. Havnen forbeholder sig ret til at fjerne bukke og stativer, der ikke er mærket.

6.6: Når bådpladsen forlades for vinteren, skal fortøjninger og indhalere fjernes.

 

7. Pladslejere og betaling herfor

7.1.Tilmelding af bådplads kan ske året rundt. Havneafgiften er halvårlig dækkende perioden 1/4 – 30/9

7.2. Der skal betales fuld havneafgift uanset om bådpladsen er benyttet pr. 1. maj eller senere og om båden står på havneområdet eller ligger i vandet.

7.3. Regning for havneafgift udsendes pr e-mail for havnelejere bådpladser ca. 1. marts hvert år med betaling senest 1. april samme år.

7.4. Ved betaling af havneafgift er man automatisk medlem af Foreningen Bøgeskov Havn i ét år regnet fra 1. april samme år og har stemmeret til førstkommende generalforsamling.

7.5. For bådtilslutning af 230 VAC fra molestanderne, skal der benyttes strømkabel med bi-måler, som udleveres af havnefoden.

7.6. Der kan laves separat aftale med havnefogeden om bådplads for vinterperioden 1/10 – 31/3.

7.7. Der skal være tegnet ansvarsforsikring på alle både, som har fået tildelt bådplads i havnen. Kvittering herfor skal forevises mod forlangende.

7.8. Den lejede havneplads er personlig og kan ved salg af båd ikke overdrages til bådens nye ejer. Ved salg/overdragelse af båd med havneplads i Bøgeskov Havn ophører den hidtidige ejers forpligtelser overfor havnen ikke, før forholdene omkring havneplads og bådens fremtidige hjemsted er skriftligt aftalt med havneledelsen og eventuel restøkonomi afviklet.

7.9. Såfremt havneafgiften ikke er betalt til tiden, kan det ikke forventes, at man får tildelt plads for den gældende sæson. Afmelding af bådplads skal altid ske på mail til havnefogeden: bogeskovhavn@gmail.com

7.10. Såfremt der er ønske om at få en fast havneplads, skal man henvende sig til havnefoden, som kan oplyse muligheder og såfremt, der ikke er en fri bådplads, kan man blive noteret på en venteliste som administreres af havnefoden.

7.11. I tilfælde af bådejers dødsfald kan lejemålet overtages af den afdødes ægtefælde, samlever eller børn, såfremt de står på lejeaftalen som medejer. Et medlem kan overdrage lejeaftalen til arvinger på følgende betingelser: 1. Arvingen skal være fyldt 18 år 2. Medlemmet, der overdrager lejeaftalen, må ikke være i restance til Bøgeskov Havn. 3. Medlemmet der overdrager lejeaftalen skal have været medlem af Bøgeskoven Havn i minimum 1 år.

7.12. For pladslejere kan overtrædelse af reglementet føre til ophævelse af lejemålet, men der skal først fremsendes en e-mail med begrundelse og en rimelig tidsfrist, før dette kan træde i kraft.

7.13. Det påhviler bådejerne, at havnen til en hver tid har korrekt adresse og e-mail til brug ved fremsendelse af opkrævning m.m.

7.14. Ejere og lejere af huse, skure, redskabsskure m.m. skal følge havnereglementet, samt havnens regler og har pligt til at sørge for at bygningerne fremtræder pæne, nymalede og ryddelige.

 

Nærværende reglement er gældende fra 1. juli 2020 og træder i stedet for tidligere ordensregler.



Bestyrelsen

 


Navneliste for Foreningen Bøgeskov Havn

Navne/adresseliste

Foreningen Bøgeskov Havn


Bestyrelse:

Formand: Lars Honoré, Gjorslevvej 23, 4660 Store Heddinge. Tlf.: 40204105.

Næstformand : Leif Larsen, Tofteleddet 18 A, 4672 Klippinge. Tlf.: 29603377.

Kasserer: Torben Rechnagel, Hanekjær 8, 4660 Store Heddinge. Tlf: 22342725.

Sekretær: Palle Christensen, Elverhøjvej 16, 4652 Hårlev. Tlf.: 23410040.

Øvrige:

Finn M. Angelo, Vinkelvej 26, 4673 Rødvig. Tlf.: 22968396.

Carsten Nøhr, Fasanvej 18, 4653 Karise. Tlf. : 42913923.

Tim Christensen, Stevnsvej 1, 4600 Køge. Tlf.: 40107401 

Anders Hansen, Gjorslevvej 20 D, 4660 Store Heddinge. Tlf.: 40959637.

Dan Bøgeskov Pedersen, Holtug Strandvej 38, 4660 Store Heddinge. Tlf.: 22400746.

Suppleanter:

Heine Sørensen, Holtug Strandvej 54, 4660 Store Heddinge. Tlf.: 24651608.

Uffe Bieber, Holtug Linievej 50, 4660 Store Heddinge. Tlf.: 26399173

April 2024.



Bøgeskov Havn i pressen